Základní umělecká školaVítězslavy KaprálovéPalackého 70, 612 00 Brno
 

Krajské kolo klavírní soutěže - reportáž

Klavírní soutěž v Jihomoravském kraji
Krajské kolo soutěže žáků základních uměleckých škol České republiky, vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro školní rok 2016/2017, probíhalo po celé dva dny 9. a 10. března v prostorách Základní umělecké školy Vítězslavy Kaprálové Brno, příspěvkové organizace, na Palackého třídě.
Předsedkyní poroty byla jmenována MgA. Helena Weiser (HF JAMU), prof. Josefa Hloušková (HF JAMU), Mgr. Inna Aslamas ( Konzervatoř Brno), Mgr. Ondřej Hubáček (Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž) a MgA. Jana Šumníková (ZUŠ Žerotín Olomouc).
Ti, kteří sledovali průběh soutěže, slyšeli mnoho nádherných výkonů, jež porota ocenila udělením prvních, druhých a třetích cen i čestných uznání l. stupně. Výkony, jež zaujaly, se vyznačovaly stylovou interpretací, danou správnou volbou tempa, správným frázováním, artikulací a ornamentikou, propracovaným polyfonním vedením hlasů, dokonale zvládnutou prstovou i bravurní technikou a množstvím dynamických a témbrových nuancí v tónové kultuře.


Rozhodující vliv
na úspěch však měla také dramaturgie soutěžního repertoáru. Nejlépe si počínali ti pedagogové, kteří do časového limitu zařadili více skladeb různého tempa a hlavně co nejrozmanitější klavírní faktury a stylizace tak, aby žák v krátkém časovém úseku předvedl co nejširší paletu svého klavírního umění. Kvalita interpretace mnohých děl byla srovnatelná s kvalitou interpretace profesionálními pianisty, a proto se porota rozhodla udělit kromě cen za umístění též čtrnácti soutěžícím zvláštní cenu za interpretaci konkrétního klavírního díla.
Nahlédnutím do programu se dalo zjistit, že do krajského kola se probojovali žáci, jež známe z jiných, i mezinárodních soutěží a jsou vyučováni zkušenými pedagogy s mnohaletou praxí, ale i žáci, kteří se v národní soutěži objevili poprvé.
Velmi mne potěšilo, že nejenom na velkých školách v okresních městech, ale i v menších obcích vyučují mladí absolventi HF JAMU a za krátkou dobu se profilovali jako úspěšní a perspektivní klavírní pedagogové. Konkrétně mám na mysli MgA. Dagmar Kupčíkovou ze ZUŠ Oslavany (4 ceny) a MgA. Radku Hreňovou, roz. Šperkovou, ze ZUŠ Jedovnice (2 ceny ve vyšších kategoriích).
BcA. Monice CZAJKOWSKÉ ze ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně, Martinu FIŠLOVI ze ZUŠ Vítězslavy Kaprálové v Brně a Bc. Lence KOUDELKOVÉ ze ZUŠ v Kloboukách u Brna byly porotou uděleny Ceny za mimořádně úspěšnou přípravu žáků.
Jsem přesvědčena, že všichni zúčastnění, členové odborné poroty, především však soutěžící a jejich pedagogové, ale i posluchači v koncertním sále, byli spokojeni s bezchybnou organizací, s precizním dodržováním časového harmonogramu, vstřícností a přátelskou atmosférou, na čemž se podíleli všichni vedoucí, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci pořádající školy.
Pouze v pátek večer, v samém závěru akce, kdy měly být vyhlášeny výsledky soutěže Vlll., lX. a X. kategorie a uděleny zvláštní ceny, všichni v sále napjatě a velmi dlouho čekali na verdikt poroty. Ale nedivme se. Porota stála před nelehkým úkolem s obtížným rozhodováním. Vždyť jenom v okresním kole Brno-město soutěžili sto tři žáci, do krajského kola postoupilo dvacet sedm žáků a z celého Jihomoravského kraje se do Brna sjelo přes osmdesát soutěžících. Svým interpretačním uměním a adekvátně tomu odpovídajícím bodovým ohodnocením dosáhlo na 1. cenu jedenadvacet soutěžících, a přitom do celostátního kola směla porota vyslat pouhých dvanáct (!) z nich. Je politováníhodné, že ministerstvo, jež soutěž vyhlásilo, nevytvořilo příznivější podmínky, či neposkytlo dostatek finančních prostředků na to, aby všichni držitelé prvních cen z Jihomoravského kraje měli možnost porovnat svoje umělecké schopnosti s mladými pianisty z ostatních krajů republiky.
Do celostátního kola byli nominováni:
Viktorie KOZÁNKOVÁ (0. kategorie, ZUŠ Fr. Jílka Brno, MgA. Lucie Havlíček Czajkowská),
Lucie JANZOVÁ (l. kategorie, ZUŠ Oslavany, MgA. Dagmar Kupčíková),
Nela HRABINOVÁ (ll. kategorie, ZUŠ Oslavany, MgA. Dagmar Kupčíková),
Vojtěch OCELKA (lll. kategorie, ZUŠ J. Kvapila Brno, Jelena Kapitula),
Tereza HORÁKOVÁ (lV. kategorie, ZUŠ Klobouky u Brna, Bc. Lenka Koudelková),
Eliška HORÁKOVÁ (lV.kategorie, ZUŠ Klobouky u Brna, Bc. Lenka Koudelková),
Jakub KOŇÁREK (V. kategorie, ZUŠ V. Kaprálové Brno, MgA. Martin Fišl),
Radek BAGAR (V. kategorie, ZUŠ J. Kvapila Brno, Jelena Kapitula),
Veronika SYRKOVÁ (Vll. kategorie, ZUŠ J. Kvapila Brno, BcA. Monika Czajkowská),
Kateřina PFLIMPFLOVÁ (Vlll. kategorie, ZUŠ J. Kvapila Brno, BcA. Monika Czajkowská),
Jiří HANÁČEK (lX. kategorie, ZUŠ V. Kaprálové Brno, MgA. Martin Fišl),
Filip ŠMERDA (lX. kategorie, ZUŠ J. Kvapila Brno, BcA. Monika Czajkowská).

Absolutní vítězkou krajského kola soutěže, která jako jediná získala od všech členů poroty maximální počet bodů, se stala Veronika SYRKOVÁ.
Věříme, že všichni jmenovitě uvedení mladí pianisté budou v ústředním kole vzorně reprezentovat hudební obor základního uměleckého školství Jihomoravského kraje.
Přejeme jim hodně úspěchů!

Jana Davidová

ZUŠ  - Vítězslavy Kaprálové © 2012